Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

Najnowsze informacje dotyczące stowarzyszenia

 

Swięto pieczonego ziemniaka. pożegnanie lata, otwarcie "Lipowego skweru"

Dnia 22 wrzesnia 2012 roku  zaprosilismy naszych mieszkańców... i tych małych .. i tych dużych... i tych młodych.. i tych starszych... na Święto pieczonego ziemniaka i Pożegnanie lata na  "Lipowy skwer" , teren , który Stowarzyszenie przygotowało do realizowania swoich zadań statutowych. Przygotowalismy wiele różnych atrakcji dla wszystkich uczestników . Główna atrakcja to pieczenie ziemniaków w ognisku, przejażdżki bryczką leśnym traktem, jazda na dokardach, grilowanie, gorące pierogi, bigos, domowe ciasta pieczone przez nasze panie, gorąca kawa i herbatka, a nade wszystko muzyka , śpiew i ... tańce  na lipowym skwerze przy płonącym ognisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lato pożegnane, ziemniaki upieczone i Lipowy skwer otwary - dziękujemy wszystkim którzy nam pomogli w przygotowaniach od strony technicznej .

Święto pieczonego ziemniaka

Pożegnanie LataUśmiech !!!   Święto Pieczonego ZiemniakaUśmiech  !!!  Otwarcie Lipowego SkweruUśmiech !!!   

Zapraszamy wszystkich... i tych małych i tych dużych i tym młodych i tych starszych.... w dniu 22 wrzesnia 2012 r od godz 16 -tej do 22 .00 na Lipowy Skwer w Lipinkach Łużyckich, czeka tam wiele atracji, a m.in pieczenie ziemniaków i kiełbasek  na ognisku, przejażdzki konne, mała gastronomia, tańce przy muzyce z lat 70-tych .

 Życzymy miłego spędzenia czasu Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce"Uśmiech                                                                                                                            

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Upłynął termin nadsyłania prac i z ogromnym żalem informujemy ,że nie wpłynęła żadna praca spełniająca kryteria naszego konkursu. Wyciągnęliśmy wnioski , zrobimy poprawki  do regulaminu( być może zbyt wygórowane kryteria , może temat mało atrakcyjny, zobaczymy;) i w przyszłym roku spróbujemy raz jeszcze poniewaz bardzo chcemy zachęcic do fotografowania pięknych zakątków naszej Gminy.

Porzadkowanie terenu rekreacyjnego

W m-cu lipcu 2012 r poraz kolejny spotkalismy sie na naszym dziewiczym terenie zielonym, który przygotowujemy dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych dla naszych mieszkańców. W planach mamy przygotowanie ścieżek rekreacyjnych , terenu do spotkań integracyjnych, placu dla dzieci ... i lista pomysłów  jest wciąż otwarta... czekamy na propozycje Uśmiech . Na użyczonym od Gminy terenie  oprócz pięknych drzew  i dzikio rosnacych  krzewów było wysypisko róznych mniej i wiecej gabaretowych śmieci  typu gruz,zużyte lodówki, pralki, itp.. Na dzień dzisiejszy uporaliśmy się z tym sosem "śmieci"  i na przygotowanym gruncie już zasialiśmy pierwszą trawę. Czeka nas bardzo dużo pracy, napewno pomogą nam też mlodzi mieszkańcy naszej gminy, którzy chętnie popracują społecznie na świeżym powietrzu.

Latem może i będą  chętni by tu się opalać, a zimą - może dzieci  będą zjezdżać na sankach , ????

...co prawda nie ma jeszcze ścieżek rekreacyjnych , ale spacerować juz mozna....

.... pracy  jest  wiele ...

 

 

....i pierwsza trawa już posiana ....

.....pozytywnie zmęczeni ....

... na dzis koniec .....

 

Zapraszamy do pomocy naszych młodszych mieszkanców i   starszych też.!!!! 

Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do konkursu fotograficznego

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

" Gmina LIPINKI ŁUŻYCKIE - Moje miejsce na Ziemi"§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu „ GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE - Moje miejsce na Ziemi” jest Stowarzyszenie "Padajmy sobie ręce" z Lipinek Łużyckich

  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej www.podajmysobierece.pl

 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografowania – amatorów i profesjonalistów i jest wolny od wszelkich opłat.

3. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody .

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Terminarz konkursu

1. Konkurs trwa od 1czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 roku.

2. Ostatecznym terminem nadsyłania zdjęć wraz z formularzem zgłoszenia jest dzień 20 sierpień 2012 roku.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców zostanie opublikowane na stronie Stowarzyszenia www.podajmysobierece.pl

§ 4. Zasady zgłaszania zdjęć do konkursu.

1. Tematem konkursu są miejsca na terenie gminy Lipinki Łużyckie warte uwiecznienia z powodu ich urody, wartości historyczno-kulturowych, oryginalności czy uczuć sentymentalnych.

2. Zdjęcia mogą przesyłać tylko autorzy zdjęć.

3. Zdjęcia zapisane w formacie JPG, umieszczone na płycie CD powinny posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 200 dpi i długość krótszego boku nie mniejszą niż 20 cm.

4. Zdjęcia muszą być przekazane również w formie papierowej w formie odbitki fotograficznej o wymiarach 20cm x 30 cm.

5. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Płyta CD powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, a także zawierać adres i numer telefonu autora zdjęcia. W przypadku odbitek, dane te należy zapisać na odwrocie zdjęcia.

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć ich deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

9. Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

10. W przypadku, gdy do Konkursu zgłoszonych zostanie więcej zdjęć jednego autora niż dopuszcza Regulamin, Organizatorzy nie dopuszczą takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem. 

11.Zdjęcia wraz z opisaną płytą CD przesyłamy na adres : Stowarzyszenie „Podajmy sobie ręce”, 68-213 Lipinki Łuzyckie , ul. Główna 21.

§ 5. Przebieg konkursu oraz zasady prowadzenia konkursu

1. Organizatorzy organizują jury.

2. Na pierwszym posiedzeniu jury wybiera ze swego grona Przewodniczącego .

3. Organizatorzy określą termin i miejsce obrad jury.

4. Organizatorzy nie zwracają zdjęć nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo do dysponowania fotografiami, które będą wykorzystywane na zasadzie bezpłatnej licencji w działalności Organizatorów i partnerów konkursu (czasopisma, publikacje, foldery, plakaty, wydruki wielkoformatowe itp.).

5. Zwycięskie zdjęcia opublikowane zostaną w „BIP” Lipinki Łużyckie oraz na stronach internetowych Organizatorów i partnerów Konkursu.

6. Przysłanie zdjęć jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach na zasadzie licencji (bezpłatnej).

 

§ 6. Nagrody

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

2. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych zdjęć oraz przyznanie wyróżnień.

3. Dopuszcza się ufundowanie specjalnych nagród przez patrona honorowego lub innych sponsorów.

4. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej listownie lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Koszty powiadomienia laureatów pokrywają Organizatorzy.

5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. od

ogłoszenia wyników Konkursu, na adres: www.podajmysobierece.pl

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;

- niewręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych lub ich błędnym podaniem;

- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.Początek formularza 

3 Maja 2012

Dnia 3 maja 2012r w dniu Święta Konstytucji 3 Maja w ramach potrzymywania tradycji narodowych   delegacja Stowarzyszenia "Podajmy sobie ręce" uroczyście złożyła wiazankę kwiatów pod miejscowym pomnikiem "...byliśmy , jesteśmy, będziemy...".

Strona 6 z 9