Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

statut aktualny

 

Statut Stowarzyszenia

Podajmy sobie ręce „

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

&1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie „Podajmy sobie ręce” zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

&2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.-Prawo

o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia można prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Lipinkach Łużyckich.

5. Czas działania stowarzyszenia nie jest określony.

6. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe.

&3

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy swoich członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizacje określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

&4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

&5

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą tolerancji wobec osobistych poglądów religijnych, politycznych i światopoglądowych członków Stowarzyszenia oraz osób korzystających z pomocy Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

&6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

 2. Promowanie gminy i jej mieszkańców.

 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

 5. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

 6. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych

 7. Nawiązanie do tradycji rodzinnych i religijnych.

 8. Ochrona i promocja zdrowia.

 9. Turystyka i krajoznawstwo.

 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

&7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.

 2. Organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów i pokazów.

 3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów językowych.

 4. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.

 5. Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej.

 6. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.

 7. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna do zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

&8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

&9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, która złożyła stosowną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności najmniej połowy członków Zarządu.

 

&10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statusowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności najmniej połowy członków Zarządu.

&11

Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

&12

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a) wystąpienia

b) skreślenia z listy

c) wykluczenia

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

e) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia

 

&13

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statusowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

 

&14

Skreślenie z listy członków następuje uchwała Zarządu w razie zaleganie członków Stowarzyszenia ze składkami ponad rok.

 

&15

Wykluczenie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

&16

 1.  
  1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

  2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie &14 bądź wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie &15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.

  3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Wolnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

&17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.

b) uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia

c) zgłaszanie wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia

d) korzystanie z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

&18

Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

a) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,

b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

c) propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków

d) dbania o menie Stowarzyszenia

e) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia.

&19

Członkowie wspierający mają prawo do:

a) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

b) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

&20

Członkowie wspierający mają obowiązek:

a) wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowanie jego dorobku.

b) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

c) regularnego płacenia składek i innych wcześnie ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

&21

Wszyscy członkowie mają obowiązek dochowania tajemnicy danych osobowych i prywatności członków stowarzyszenia i osób korzystających z pomocy Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

&22

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna

2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

3. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

&23

W przypadku zmmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Wolne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

 

&24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający

&25

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji rewizyjnej

c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem &22 pkt 2 i &35 pkt 1.

&26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1/ ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2/ uchwalenie statusu i jego zmian,

3/ uchwalenie regulaminów władz stowarzyszenia,

4/ wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5/ ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6/ decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

7/ uchwalenie wysokości składek członkowskich,

8/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

&27

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

3. Do zakresu działań Zarządu należy w szczególności:

a/ realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celem statutowym,

b/ gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,

c/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

d/ podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

e/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

f/ uchwalenie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,

g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad,

h/ sporządzanie sprawozdań z wykonaniem programu, planu pracy oraz budżetu i przekładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,

i/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

j/ ustalenie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,

k/ nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowani w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.

 1.  
  1. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
   &28

1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza.

3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuj Prezes.

Komisja Rewizyjna

&29

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

&30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

b/ występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,

c/ przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,

d/ wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

e/ występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

&31

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.

&32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

&33

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z :

a/ składek członkowskich,

b/ darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,

c/ wpływów z działalności statusowej.

 

2.Zabrania się:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w lini prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w lini bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 

b/ przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich , chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów w którym uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz

ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich

lub po cenach wyższych niz rynkowe.

 

&34

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania wszelkiego rodzaju pism i dokumentów powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub z-ca prezesa.

Do składania innych oświadczeń woli uprawniony jest prezes samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu.

 

 

Postanowienia końcowe

&35

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym statucie zostawanie mają przepisy ustawy dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach

( t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.